28.5.2020 Zdravé zoubky


 

Těšíme se na Vás a v pondělí ahoj 😷😉


 

Výstava v České Skalici

Naše škola se při kroužku "Tvoříme a hrajeme si" zúčastnila výtvarné soutěže, které pořádalo Středisko volného času Bájo v České Skalici. Z naší školy jsme posílali 7 krásných obrázků. Všechny práce dětí jsou vystavené. Výstava trvá od 12. 5. do 30. 9. 2020. Určitě stojí za to se tam jet podívat. 


 

ORGANIZAČNÍ POKYNY K ZNOVUOTEVŘENÍ ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod

549 21 Česká Čermná 65

Č.j. ZS/34/2020

 

ORGANIZAČNÍ  POKYNY  K  ZNOVUOTEVŘENÍ  ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

zasíláme organizační pokyny k znovuotevření školy a nástupu dětí. Vznikly jako Dodatek k školnímu řádu, mají účinnost od 25. 5. 2020, platí v době znovuotevření ZŠ.

Do školy se k docházce přihlásilo od 25. 5. celkem 29 žáků; utvořily jsme 3 skupiny takto:

 1. skupina – žáci 2. ročníku – pracovat budou s pí. uč. Prokopovou – ve třídě školní družiny

                     (5 žáků)

 1. skupina – žáci 1. + 3. ročníku – vyučující pí. uč. Bohadlová – zůstávají v I. třídě (12 žáků)
 2. skupina – žáci 4. + 5. ročníku - vyučující pí. uč. Hlaváčková – ve II. třídě (12 žáků)

Každá skupina má stanovený čas ranního příchodu (popř. příjezdu) ke škole a místo shromáždění před ZŠ (řekneme si hned 1. den):

 1. skup. - sraz na určeném místě v 7:30 hod
 2. skup. - sraz v 7:35 hod
 3. skup. - sraz v 7:45 hod

Prosíme o dodržení tohoto času.

Po změření teploty a dezinfekci rukou odejdou žáci se svojí paní učitelkou do šatny a pak do třídy. Po dopoledním vyučovacím bloku odcházejí žáci za doprovodu opět po skupinkách do ŠJ tak, abychom jedli:

 1. skup. v 11:30 hod
 2. skup. v 12:00 hod
 3. skup. v 12:30 hod.

Tímto všechny děti přihlašujeme na obědy.

Dojíždějící se vrátí zpět do školy a počkají ve svých přidělených třídách na autobus v 13:16 směr Náchod.

Rodiče místních žáčků žádáme o upřesnění odchodu ze ŠJ domů – zda přímo od jídelny či od školy, samo či s doprovodem – do notýsků – 1. den provedeme kontrolu odchodů.

Přikládáme rozvrhy hodin, jelikož bylo nutné je upravit:

 

1. skup. (2. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

ČT

G

ÚT

ČJ

MA

PRV

ČT

ST

ČJ-SL

G

ČT

VV (Pč)

ČT

ČJ

MA

PRV

G

ČJ

MA

ČT

HV

4. vyučovací hodina bude zkrácená z důvodů dřívějšího odchodu na oběd

 

2. skup. (1. + 3. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

ČJ/AJ

MA/PRV

ÚT

ČJ

PRV

MA

ČT

ST

ČJ/ČJ-SL

MA

ČJ/AJ

HV

ČT

ČJ

PRV

MA/G

ČJ/ČT

ČJ

MA

ČJ/AJ

VV (Pč)

 

3. skup. (4. + 5. roč.)

1.

2.

3.

4.

PO

ČJ

MA

AJ

ÚT

ČJ

MA

VL

AJ

ST

ČJ

G

SL/PČ

VV/ČT

ČT

ČJ

MA

AJ

VL

ČJ

MA

AJ

 

V pondělí 25. 5. nezapomeňte dát dětem vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“; bez něho nebude žák vpuštěn do budovy školy.

Děti si přinesou v aktovkách veškeré učebnice, pracovní sešity a vypracované úkoly, které měly doma.

Děti, které nejdou do školy, budou pokračovat v distanční výuce - předběžně jsme stanovily takto:

pondělí – od 16:00 hod – 3. ročník – AJ + PRV – pí. uč. Bohadlová

úterý – od 13:30 hod- 2. roč. MA + ČJ – pí. uč. Prokopová

čtvrtek – od 13:30 hod – 3. roč. MA + ČJ – pí. uč. Prokopová

Žák 4. ročníku – individuální domluva s pí. uč. Hlaváčkovou.

Dle připojení + časového zvládnutí průběhu dne ponecháme distanční výuku takto či provedeme změnu – těžko v tuto chvíli odhadneme; včas se případnou změnu dozvíte.

Chceme vám všem touto cestou moc poděkovat za spolupráci v době uzavření školy, za domácí podporu a vedení přípravy svého dítěte do školy, za pomoc s úkoly, což často souviselo i s vysvětlením učiva, s nápomocnou rukou při vlastním připojení k počítačové technice. Ne vždy nám spojení fungovalo tak, jak bychom si obě strany představovaly, ale myslím, že jsme se posunuli všichni dál nejen v učení, ale i v dovednostech ovládání výpočetní techniky.

Víme, že uplynulé období bylo pro vás i děti velmi náročné. Proto si ceníme vašeho přístupu, spolupráce, taktéž trpělivosti a shovívavosti.

MÁTE NÁŠ OBDIV A VELKÝ DÍK.

 

V České Čermné dne 19. 5. 2020                                       Libuše Prokopová, ředitelka školy


 

PROVOZ A OCHRANA ZDRAVÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE DO KONCE ŠK. ROKU 2019/2020 - aktualizace k 12.5.2020

Vážení rodiče,

předkládám k prostudování informace týkající se dalších kroků k znovuotevření školy:

 

Prosím POZOR ZMĚNA v bodě č. 6 (stravování):

 

PROVOZ ŠKOLY

1)   Dle počtu přihlášených dětí oznámíme ve dnech 18. - 20. 5. 2020, zda vůbec školu k 25. 5. znovu otevřeme a jak popř. vytvoříme skupiny žáků. Složení skupin je neměnné po celou dobu přítomnosti žáků ve škole, tj. do 26. 6. 2020. O vytvoření skupin a zařazení do nich rozhodne ředitelka školy. Žáka nelze zařadit do skupiny dodatečně po 25. 5. 2020 a přeřazovat jej do jiné skupiny. Žáci dané skupiny budou po celou dobu využívat jednu určenou třídu.

Pedagogický pracovník přidělený ke skupině se nesmí měnit.

2)   Vzdělávací aktivity budou organizovány pravidelně každý pracovní den a jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Odpolední část nejsme schopny z organizačních, prostorových, personálních a hygienických důvodů tak, abychom dodržely pokyny dané MŠMT, splnit. Proto odpolední část realizovat nebudeme.

3)   Není možná ani výuka tělesné výchovy v běžné podobě.

4)   Ranní družina (6:45 – 7:30 hod) nebude poskytována.

5)   Začátek ranních aktivit je stejný jako při běžné výuce. Jejich ukončení bude v  rozmezí 11 – 12:30 hod. (dle skupin).

6)   Školní stravování - ve školní jídelně – přicházet budeme postupně po stanovených skupinách. Při vstupu do ŠJ opět provedeme dezinfekci rukou, roušku sundáme a odložíme do vlastního sáčku jen při konzumaci jídla a pití. K okénku si budou žáci chodit pro jídlo po jednom. Odchod z jídelny bude prováděn tak, aby dojíždějící odjeli v 13:16 hod. autobusem.

7)   Do školy bude vhodné pohodlné, domácí oblečení.

8)   Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny musí zákonný zástupce dítě omluvit jako při běžné výuce a oznámit škole důvod nepřítomnosti. Absence se nezapočte do absence uváděné na vysvědčení. Žáci se budou hodnotit spíš formálně, je jim třeba poskytovat srozumitelnou a účinnou zpětnou vazbu k dosažení pokroku.

9)   Žáky, kteří nebudou chodit do školy, budeme dál vzdělávat distanční formou.

Její rozpis stanovíme později.

OCHRANA ZDRAVÍ

V souvislosti s návratem žáků do školy je třeba mít na paměti v první řadě hlavně dodržování hygienických pravidel:

 • při cestě do školy a zpět mít zakrytá ústa i nos ochrannými prostředky
 • dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými opatřeními (není nutné u doprovodu žáka)
 • před školou se budou žáci shromažďovat ve skupinách tak, jak budou následně ve třídách – určíme si 1. den i místo ke shromáždění
 • první den při nástupu dítěte do školy si od něho učitelka převezme vyplněné Čestné prohlášení
 • žáky si vyzvedne před školou pověřený pedagogický pracovník, změří bezkontaktně  každému z nich teplotu a v případě naměřené teploty do 36,9 °C je odvede do šatny a následně do určené třídy – zde umytí a dezinfekce rukou pod dohledem
 • pokud bude žákovi naměřena teplota 37 °C a výše, okamžitě voláme rodičům, kteří jsou povinni si pro dítě co nejrychleji přijet a následně oznámit škole aktuální zdravotní stav
 • vstup do budovy je povolen jen žákům, nikoliv doprovázejícím dospělým osobám
 • všichni žáci i zaměstnanci budou ve společných prostorách nosit roušky
 • žáci se na chodbě zdržují jen minimálně – s rozestupy, celou dobu budou trávit ve třídě
 • sundat roušku je dovoleno při činnostech v lavici a pak při svačině, kdy si žák uloží roušku do sáčku
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení každé z nich
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku budou dezinfikovat ruce ve své třídě, dezinfekci budou používat ve zvýšené míře během celého dopoledne
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka je důvodem k nevpuštění žáka do školy či jeho vyřazení ze skupiny a přípravy
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit
 • pokud žák bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti a je nutné ihned kontaktovat zákonného zástupce pro okamžité vyzvednutí dítěte
 • pokud se objeví jakýkoliv příznak COVID-19 u zaměstnance školy, ten informuje ředitelku a jsou okamžitě kontaktováni rodiče, aby si přijeli pro dítě přidělené do jeho skupiny; dotyčný pedagog opustí školu v co možná nejkratším čase a oznámí neprodleně svůj zdravotní stav

PROSÍM SLEDUJTE WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY, JELIKOŽ NA NICH BUDOU:

 • aktuální informace o zájmu rodičů přihlásit své dítě k vzdělávacím aktivitám
 • další podrobnosti o provozu školy od 25. 5. 2020
 • popř. informace o zrušení znovuotevření školy z důvodů nemožnosti splnit požadovaná hygienická, bezpečnostní, provozní a personální nařízení

Děkuji za pochopení.

V České Čermné dne 12. 5. 2020                Libuše Prokopová, ředitelka školy

ZNOVUOTEVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY – 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

seznamuji vás tímto se základními informacemi a pokyny, které se týkají znovuotevření základní školy dne 25. 5. 2020 a docházky žáků do ní.

1)   Základní škola zajistí vzdělávací aktivity pro skupiny žáků – maximální počet ve skupině je 15 dětí.

2)   Účast dítěte ve vzdělávacích aktivitách je dobrovolná.

3)   Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku svého dítěte do školy nejpozději do pátku 15. 5. 2020 – emailem na adresu školy:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Zákonný zástupce každého žáka je povinen zvážit, zda své dítě ke vzdělávacím aktivitám přihlásí. Při 1. vstupu dítěte do školy dne 25. 5. 2020 předá zákonný zástupce škole podepsané Čestné prohlášení s písemným vymezením rizikových skupin, které stanovilo Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Sledujte, prosím, webové stránky základní školy, kde budou v co nejbližší době umístěny další důležitá sdělení a pokyny.

Formulář Čestného prohlášení je ke stažení na webu školy.

 

V České Čermné dne 5. 5. 2020                  Libuše Prokopová, ředitelka školy

Přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,

Česká Čermná po doporučení MŠMT a konzultaci se zřizovatelem

zůstává uzavřena do odvolání.

 PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŮSTÁVÁ NEPŘERUŠEN - jídelna vaří pro zaměstnance a cizí strávníky.


26.3.2020 Den otevřených dveří

  Ruší se.


 

Odpoledne s keramikou

Glazování se odkládá na neurčito.


 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA PO DOBU UZAVŘENÍ ŠKOLY

Vážení rodiče,

výuka po dobu uzavření ZŠ bude probíhat prostřednictvím E-mailu. Prosíme vás všechny, abyste se do tohoto vyučování zapojili spolu s dětmi a poslali na adresu:

 • Žáci 1., 2. a 3. ročníku Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 • Žáci 4. a 5. ročníku Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

do zítřka vaše (tj. RODIČOVSKÉ) E-mailové adresy, na které vám budeme zasílat úkoly.

Sledujte, prosím, pozorně webové stránky školy.

Děkujeme – učitelky školy

V České Čermné dne 16. 3. 2020