10. + 11. 4. 2018 JARNÍ KERAMIKA


7. 4. 2018 – Ukliďme Česko


27.3.2018 Den otevřených dveří


7.3.2018 Na sněhu


13.4.2018 Zápis do 1. ročníku

Informace k zápisu do 1. ročníku základní školy

Právní úprava základního vzdělávání je stanovena aktuálním zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou MŠMT č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Zápis do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod pro školní rok 2018/2019 se uskuteční v pátek 13. dubna 2018 od 14:00 do 17:00 hodin.

Do 1. ročníku základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod může být přijato maximálně 22 žáků.

V případě přijetí žáků se specifickými poruchami chování a učení bude tento počet redukován dle platné školské legislativy.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

  • Povinná školní docházka začíná pro dítě v následujícím školním roce po dosažení šestého roku věku.
  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit své dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní místo a dobu zápisu stanovuje vždy ředitel školy po dohodě se zřizovatelem.
  • Zákonný zástupce žádá o přijetí svého dítěte buď do základní školy ve školském obvodu, v němž má jeho dítě místo trvalého pobytu (tzv. spádová škola), nebo v jiné základní škole dle vlastního výběru. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu jsou do spádové školy přijímáni přednostně.
  • O přijetí rozhoduje ředitel školy, a to v souladu se školským zákonem, ve správním řízení.
  • Seznam přijatých žáků vyvěšuje škola na obvyklém veřejně přístupném místě (na vývěsce Obce Česká Čermná) a na webových stránkách školy vždy nejméně po dobu 15 dnů.
  • Po ukončení zápisu vydává ředitel školy případná rozhodnutí o nepřijetí, která jsou jednotlivým zákonným zástupcům zasílána poštou. Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je možno podat do 15 dnů po obdržení rozhodnutí, a to prostřednictvím příslušné základní školy. Řádně podaná odvolání pak vyřizuje Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor školství.
  • Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to zákonný zástupce v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna či speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8 let.
  • Žáci s odkladem školní docházky z předchozího školního roku, kteří jsou již do ZŠ přijati, mohou být školou vyzváni, aby se k zápisu opakovaně dostavili. Rodiče či zákonní zástupci dítěte s uděleným odkladem by však minimálně měli potvrdit přetrvávající zájem o přijetí v konkrétní škole. Rodiče či zákonní zástupci těch dětí, které přijaty nebyly (tj. jenom jim byl při minulém zápisu udělen odklad), musí o přijetí do základní školy opětovně požádat. 

K zápisu dítěte do 1. ročníku s sebou jeho zákonný zástupce přinese:

Vlastní zápis je složen z formální a motivační části. V průběhu formální části zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce. V motivační části je veden rozhovor pedagoga se zapisovaným dítětem, jehož hlavním cílem je ověření školní zralosti. Posuzuje se  zejména komunikativnost dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti či rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů (formou různých nenásilných herních činností). Vše probíhá v souladu s ustanoveními § 3a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vydalo doporučující Desatero pro rodiče dětí předškolního věku s přehledem základních dovedností, které má dítě mít před vstupem do základní školy.

V České Čermné dne 8. 3. 2018                      Mgr. Libuše Prokopová, ředitelka školy


13.2.2018 Červený den


11.2.2018 Karneval


4. a 5.1.2018 Lyžování v Olešnici v Orlických horách


18.12.2017 Vánoční besídka


7.12.2017 Advent v Ratibořicích