Masáže

Masáže
- klasická masáž
- shiatsu
- osobní řízené meditace
Kde? v prostorách bývalé celní správy na České Čermné
Kdy? každý čtvrtek (po domluvě možno i pátek nebo sobota) v předem domluvený čas na telefonním čísle: 605 372 521
Inka Hejcmanová – masérka, terapeutka
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Svoz komunálního odpadu v roce 2022

Svoz směsného odpadu bude probíhat 11.1.2022 a dále pak každé úterý v sudý týden.

Pokud již máte plné popelnice, tak je možné dát k popelnici pytel.

Rekonstrukce bytového domu č.p.117 "Státňáku"

Chceme vám představit a oznámit dokončení rekonstrukce bytového domu č.p.117 "Státňáku". Tato rekonstrukce 2.poloviny bytového domu probíhala v roce 2019-2020 a během měsíce září byla úspěšně dokončena firmou Alkstav s.r.o., která rekonstruovala i 1. polovinu bytového domu č.p. 116.

V této části se mimo bytů velikostí kategorie 1+1 a 3+kk nachází i "klubovna" o velikosti cca 60m2, která bude využívána místními spolky k setkávání a konání různých akcí. Zároveň proběhla i stavba opěrné zdi a terénní úpravy v okolí domu. Jsme moc rádi, že celková rekonstrukce tohoto domu, který je bezesporu dominantou obce Česká Čermná došla ke zdárnému konci. Těm, kteří se nemohli dostavit na prohlídku domu, která byla 17.10.2020 posíláme malou ochutnávku niže.

 IMG 20201017 084336IMG 20201017 084412IMG 20201017 084437IMG 20201017 084559IMG 20201017 084715IMG 20201017 084738IMG 20201017 084746IMG 20201017 084830IMG 20201017 084839IMG 20201017 084909IMG 20201017 084949IMG 20201017 084929IMG 20201017 085425IMG 20201017 085436IMG 20201017 085524IMG 20201021 124742

 

Úřední hodiny

Od pondělí platí úřední hodiny v pondělí 8.00 – 11.00 a  17.00 – 19.00 a ve středu 8.00 – 11.00. do odvolání nouzového stavu.

Stanovisko Ministerstva vnitra - doklady

Stanovisko Ministerstva vnitra

k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu

(vyhlášeného Usnesením vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, pro územní České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru na území České republiky)

Za účelem omezení pohybu osob i činnosti řady institucí ze zdravotních důvodů se doporučuje aplikovat následující postup:

 • Prokazování totožnosti:

Občané, u nichž v občanském průkazu nebo v cestovním pase skončila doba platnosti těchto dokladů po dni 1. března 2020, mohou na území České republiky prokazovat svoji totožnost i nadále těmito neplatnými doklady.  Je-li občan držitelem alespoň jednoho platného dokladu (občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz) upřednostňuje se prokazování totožnosti některým z těchto stále platných dokladů.

 • Prokazování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Osoby, jimž  skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území České republiky řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu motorového vozidla). Po dobu trvání nouzového stavu není držitel řidičského průkazu, jehož platnost skončila během nouzového stavu, povinen jej odevzdat (tedy neplatí povinnost vyplývající z ustanovení § 113 odst. 2, kdy je držitel povinen bez zbytečného odkladu odevzdat příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností).

 • Pozastavení povinností občana při vydání občanského průkazu

Občané, kterým skončila doba platnosti občanského průkazu po dni 1. března 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového občanského průkazu ve lhůtě do 15 pracovních dnů podle ustanovení § 14 odst. 1 písm. d a e)zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v těchto případech:

 1. došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
 2. aa) uplynutí doby v něm vyznačené
 3. ab) ohlášení jeho ztráty, odcizení nebo zničení
 4. ac) ohlášení nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu
 5. ad) nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu
 6. ae) nabytím právní moci rozhodnutí úřadu o skončení jeho platnosti
 7. b) po obdržení oddacího listu nebo dokladu o partnerství,
 8. c) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství nebo po nabytí právní moci     rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
 9. d) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství nevzniklo,
 10. e) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, nebo po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o tom, že partnerství je neplatné,
 11. f) po obdržení úmrtního listu manžela nebo partnera,
 12. g) po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manžela nebo partnera za mrtvého,
 13. h) po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména, příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
 14. i) po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
 15. j) po dovršení 15 let, pokud má trvalý pobyt na území České republiky a nemá občanský průkaz.
 • Pozastavení plnění dalších povinností podle zákona o občanských průkazech (§ 14 odst. 1 písm.f))

Občan nemá povinnost odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz orgánu, který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt na území České republiky, jestliže pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský průkaz vydán neoprávněně, anebo občanský průkaz pozbyl platnosti.

 • Neprojednání přestupků

Příslušné správní orgány upustí od projednání přestupků, jejichž skutkovou podstatou je porušení povinností, které jsou uvedeny v bodech 2) až 4) tohoto stanoviska a došlo k nim v době po 1. březnu 2020.

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu.

Zpracoval: Odbor správních činností Ministerstva vnitra

                    Praha 20.3.2020