Řád školní jídelny

Řád školní jídelny je součástí řádu školy.
Školní jídelna je v provozu od 6.00 do 13.45 hod.
Stravují se zde žáci ZŠ, MŠ, pracovníci celé školy a cizí strávníci dle následujícího
harmonogramu:
8.15 hod.........................svačina MŠ
11.15hod. - 11.45...........oběd MŠ
11.45hod.- 12.10...........cizí strávníci ( do jídlonosičů)
12.10 hod.- 13.00..........oběd ZŠ
14.15hod........................svačina MŠ
Dozor ve ŠJ zajišťují pracovníci školy.
Dozírající pracovníci:
a) vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických a kulturních stravovacích návyků.
b) sledují dodržování jídelníčku
c) sledují čistotu vydávaného nádobí
d) regulují osvětlení a větrání
e) zamezují vstupu nepovolaných osob do jídelny
f) sledují odevzdávání nádobí strávníky u okénka
Běžný úklid během provozní doby zajišťují pracovnice školní kuchyně.
Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na týden dopředu.
Úplata za stravování a školné se vybírá poslední týden v měsíci na následující měsíc.
Pokyny ke stravování
Vydané jídlo se konzumuje v jídelně (vyjímku tvoří cizí strávníci ,kteří si jídlo odnášejí
ihned po vydání do jídlonosičů domů).
Vedoucí ŠJ a kuchařka zodpovídají za kvalitu potravin konzumovaných pouze ve ŠJ.
Odhlášení oběda: Je nutné provést den předem, nejpozději do 7.00 hod. prvního dne absence.
Přihlášení oběda: Den předem, nejpozději do 7.00 hod. dne nástupu. První den neplánované nepřítomnosti strávníka z důvodu nemoci se považuje za pobyt ve škole a je možné si oběd odebrat do nádob.
Chování žáků v ŠJ: Do jídelny odcházejí žáci společně- za dozoru, oděv odkládají v šatně. Žáci šetří zařízení a vybavení v jídelně a dbají nařízení personálu ŠJ. Při stolování je žák ukázněný. Po obědě odchází z jídelny a šatny.
Ředitelka ZŠ...Prokopová Libuše...........................
Vedoucí ŠJ..Mošnerová Ladislava................................
Dne 1.09.2009