SDH Historie

Z historie založení a činnosti dobrovolných hasičů

Již od nepaměti býval „červený kohout“ úhlavním nepřítelem člověka.

Dřívější stavby v obci – chalupy, statky či nejmenší chaloupky byly z valné části dřevěné, kryté došky, šindelem nebo později lepenkou. Vzniklý požár tak způsobil veliké škody na majetku postiženého, ale také nebezpečně ohrožoval sousedy ba i celou obec nejenom na majetku, ale i na životech. Příkladem může být požár, který vypukl v roce 1874 v sousední obci Borové a zničil 87 domů.

A nyní letmý pohled do dějin požárního sboru v naší obci. Již před založením sboru dobrovolných hasičů byla v obci dvoukolová stříkačka, která byla umísťována ve stodolách občanů. Neznalost, neúspěchy při zdolávání požárů často i zmatky přiměly i zdejší občany k založení hasičské spolku po příkladu jiných obcí. Byl zvolen prozatímní výbor, velitelem spolku byl jmenován pan Václav Schreiber, zdejší lesní a jednatelem, pokladníkem a podvelitelem v jedné osobě Josef Hanzl, řídící učitel.

Dne 10. července 1884 se sešli všichni přihlášení členové, bylo jich 33, v ten den ustavili záslužný spolek. V roce 1901 měl spolek k dispozici dvě čtyřkolové a dvě dvoukolové stříkačky, 7 opěrných střešních žebříků,  2 hákové, dále 6 ks bouracího nářadí, 2 svítilny, lékárničku, výzbroj a výstroj pro 22 členů. Roku 1906 byly zakoupeny 3 berlovky, přiděleny a odlehlá místa v obci do rukou spolehlivých občanů. Po rozpoutání 1. světové války a odchodu mnoha členů na vojnu činnost sboru ochabla. Po ukončení světového požáru dochází postupně i ke zlepšení činnosti sboru. V roce 1933 byla zakoupena motorová stříkačka pro 6 mužů za 30.600 Kč. Za padesát let činnosti stálo v jeho čele 8 velitelů, 7 předsedů a 11 jednatelů.

Dne 30.4.1934 zasáhla poprvé nová motorová stříkačka při požáru na Dobrošově. Po ukončení zásahu byli naši hasiči odměněni čestným odznakem „Vlasti k oslavě, bližnímu k ochraně“.

V roce 1939, v předvečer 2. světové války vstupují v platnost nové stanovy. Práce sboru se omezila na udržování techniky v provozuschopném stavu. Po osvobození docházelo postupně ke zvyšování aktivity, postupně docházelo i k výrobě nové požární techniky. V naší obci se ukázalo, že stará zbrojnice již svému účelu nevyhovuje, a proto v roce 1962 z popudu tehdejšího předsedy spolku pana Josefa Mrštiny z čp. 7 došlo k přípravě výstavby zbrojnice nové. Akce byla zařazena na léta 1964-65 jako akce Z. Náklad činil 85 000 Kč a odpracováno 4 650 brigádnických hodin.Slavnostní otevření proběhlo 28.8.1966 za účasti mnoha občanů místních i z okolních obcí.

Členové svazu požární ochrany (nový název sboru) jakožto organizovaná složka Národní fronty se výrazně podílela při výstavbě některých dalších objektů v akcích Z. V roce 1967-68 byla provedena generální oprava rybníka u požární zbrojnice, kde vzniklo dílo v hodnotě 50 000 Kč při nákladech 35 000 Kč. V roce 1970 byla provedena nadstavba stávající zbrojnice zřízena kulturní místnost a kancelář MNV. Hodnota díla 123 000 Kč, náklady činily 86 000 Kč. Brigádníky bylo odpracováno 2 310 hodin. V letech 1972-74 došlo k výstavbě mateřské školy, kde vzniklo dílo v hodnotě 1 milion Kč při nákladech 897 000 Kč.

Odpracováno 3 420 brigádnických hodin. V letech 1979-80 došlo k vybudování nového vodovodu v obci. Odpracováno 2 560 hodin při nákladech 900 000 Kč vzniklo dílo v hodnotě 1,3 milionu Kč. V roce 1980-81 generální oprava požární nádrže (koupaliště) hodnota díla 130 000 Kč při nákladech 85 000 Kč, odpracováno 1250 hodin.

V dalších letech činnosti SPO (sboru požární ochrany) neustávala, naopak zájem z řad občanů, a to zejména těch mladších, o zapojení v požární ochraně vzrůstal. Bylo tak rozšířeno družstvo žáků a spolku se staršími členy se zúčastňovali různých soutěží, kde získávali čestné diplomy, poháry a další uznání. Tak jak přibývalo členů z mladší generace, tak také docházelo k přirozenému odchodu těch starších. I při plnění poslední čestné povinnosti nenávratného odchodu některého ze členů SPO se stala valná část ostatních, aby důstojně přispěla k smutečnímu aktu. Činnost SPO se neomezovala jen na prevenci, udržování techniky, cvičné útoky a hašení požárů. V mnoha obcích byly sbory organizátory kulturně osvětové činnosti.

Místní hasiči již od svého založení pořádají každoročně hasičský ples, na který jsou zváni místní občané. Je těžké zhodnotit v několika řádcích dlouhá léta poctivé práce místního hasičského sboru. Nelze ani dost dobře vyjádřit poděkování těm členům, kteří po léta svojí neúnavnou činností v požární ochraně udržují aktivitu členů a jsou dobrým příkladem pro ostatní.
(Zdroj: ročenka 2006 starosta sboru Filip Kozel)

 


Současnost

V současnosti sbor dobrovolných hasičů stále provozuje svoji činnost. Ve Sboru je mnoho mladých členů, kteří mají chuť se tomuto oboru věnovat.

Členská základna v roce 2009 čítá  32 členů a z toho 12 členů je zařazeno v jednotce požární ochrany.