12.3.2012 Směrnice o školním stravování

Platnost:  od 1. 1. 2012
1.)  Zásady provozu jídelny
     
      Provoz školní jídelny je rozdělen na hlavní a doplňkovou činnost. Řídí se vyhláškou č. 107/2005
      Sb., o školním stravování, a vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování, a
      hygienickými předpisy. Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování
      spotřebního koše. (Výživové normy pro školní stravování jsou platné podle vyhlášky č. 107/2005
      Sb.)
2.)  Provoz školní jídelny
        Školní jídelna je v provozu od 6.00 do 13.45 hod.
       Stravují se zde žáci MŠ, ZŠ, pracovníci celé školy a cizí strávníci dle následujícího rozpisu:
       8.15 hod………………………………….......svačina MŠ
       11.15 – 11.45 hod……………………….. oběd MŠ
       11.45 – 12.10 hod……………………….. cizí strávníci do jídlonosičů
       12.10 -  13.00 hod……………………….. oběd ZŠ
       14.15 hod………………………………........odpol. svačina MŠ
  
     Dozor ve ŠJ zajišťují pracovníci školy.
      Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků a dbají na dodržování hygienických
      a kulturních návyků.
      Sledují dodržování jídelníčku.
      Sledují čistotu vydávaného nádobí..
      Zamezují vstupu nepovolaných osob do jídelny.
      Sledují odevzdávání nádobí u okénka.
      Úklid zajišťují pracovnice školní kuchyně.
      Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na týden dopředu, zároveň je vydán na webo-
      vých stránkách školy.
  
3.)  Pokyny ke stravování
       Vydané jídlo se konzumuje v jídelně včetně načatých jogurtů nebo nakrájeného ovoce.                      
       Vyjímku mají cizí strávníci, kteří si jídlo ihned po vydání odnášejí v jídlonosiči domů.
       Vedoucí ŠJ a kuchařka zodpovídají za kvalitu potravin konzumovaných pouze ve ŠJ.
     Odhlášení obědů:   Den předem, nejpozději do 7.00 hod prvního dne absence.
                                  První den nepřítomnosti žáka ve škole je možné odebrat oběd do jídlonosiče.
                                                
                                  K dalším neodhlášeným obědům se připočítává mzdová a provozní režie
                                             
                                            
   Přihlášení obědů:      Den předem, nejpozději do 7.00 hod dne nástupu.
   Placení obědů:          Bezhotovostně do 21. dne v měsíci, hotově poslední týden v měsíci na následující
                                  měsíc.
                                Vypracovala:  Mošnerová Ladislava, ved. ŠJ
                                Schválila:Mgr.Prokopová Libuše, ředitelka školy